↑ Tilbage til Fælles kredsen

Årsregnskaber og Vedtægter

2020 Årsrapport Fælleskreds efter revision

2019 Årsrapport Fælleskredsen med underskrift

 

 

 

Vedtægter for fællesmenigheden

 1. 1. Klim-Hannæs Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, idet den bekender sig til det grundtvigske livssyn og menighedssyn.
 2. 2. Valgmenigheder er i henhold til gældende lovbestemmelser frie folkekirkelige menigheder, der står under provsts og biskops tilsyn og har som konsekvens heraf bl.a. ret til at deltage i bispevalg.
 3. 3. Klim-Hannæs Valgmenighed består af 2 kredse: Klim og Hannæs.

Hver kreds har sin egen bestyrelse, der har såvel det økonomiske som det praktiske ansvar for afholdelse af de til valgmenigheden hørende kirkelige handlinger i kredsen.

Klim-kredsen og Hannæs-kredsen har egne kirkebygninger.

 1. 4. Valgmenighedens præstegård er beliggende i Klim. Præsten betjener de enkelte kredse ligeligt angående såvel kirkelige handlinger som husbesøg, møder og andre arrangementer, hvor kredsene ønsker præstens   tilstedeværelse.
 2.  5. Enhver, som er døbt, eller ønsker at blive døbt, kan blive medlem af valgmenigheden.

Henvendelse herom kan ske til menighedens præst eller til formanden for den kreds, hvortil man ønsker at indmelde sig.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til menighedens præst eller til den pågældende kredsformand.

Det udtrådte medlem har ingen krav på menighedens midler.

Fra menighedens side stilles ingen økonomiske krav til den udtrædende, bortset fra eventuelle restancer, uanset om vedkommende har tegnet flerårig kontrakt om årlig ydelse. Valgmenighedspræsten foretager de nødvendige    praktiske foranstaltninger over for andre berørte myndigheder i forbindelse med ind- og udmeldelse.

 1.  6. Valgmenighedens medlemmer er fritaget for betaling af kirkeskat til folkekirken, men skal yde et bidrag til valgmenighedens økonomiske forpligtelser.

Bidraget baseres generelt på det enkelte medlems skattepligtige indkomst.

Dog kan de enkelte kredse have særlige regler for unge under 25 år og pensionister. Kredsbestyrelserne er berettiget til ved henvendelse til skattevæsenet at skaffe sig de nødvendige oplysninger til ligning af bidrag.

Valgmenighedens fællesstyrelse fastsætter ved et årligt budgetmøde procentsatsen for næste års bidrag til valgmenighedens fælleskasse.

De enkelte kredse forestår opkrævning af bidrag.

 1. 7. Valgmenighedens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af to revisorer, som vælges på årsmødet for en 2-årig periode.

 1. 8. Valgmenighedens fælleskasse afholder alle udgifter, der er fælles for hele menigheden, såsom præsteløn og præstens udgifter til tjenestekørsel og kontor, samt vedligeholdelse m.v. vedr. præstebolig — desuden udgifter til fællesarrangementer, herunder bl.a. menighedsblad.
 2. 9. Fællesstyrelsen for Klim-Hannæs Valgmenighed består af :

4 bestyrelsesmedlemmer fra Hannæs-kredsen og

5 bestyrelsesmedlemmer fra Klim-kredsen.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Pågældende medlemmer vælges i de enkelte kredsbestyrelser.

Fællesstyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand.

Der vælges desuden en kasserer for et ikke nærmere angivet tidsrum – og denne kan vælges uden for fællesstyrelsen.

Der afholdes styrelsesmøde, når formanden eller mindst 3 medlemmer af fællesstyrelsen ønsker det.

 1. 10. Fællesstyrelsesformanden er samtidig formand for forretningsudvalget. Udover fællesstyrelsesformanden består forretningsudvalget af fællesstyrelsens næstformand, præsten samt formændene for de 2 kredse.

Forretningsudvalget afholder møde, når formanden eller et medlem ønsker det.

Forretningsudvalget og præsten varetager de daglige forretninger på menighedens vegne.

Udvalget skal forelægge sager af større betydning til afgørelse i fællesstyrelsen.

Et forretningsudvalgsmedlem kan forlange en sag forelagt for fællesstyrelsen.

Præsten fungerer som sekretær for forretningsudvalget og fællesstyrelsen.

 1. 11. Fællesstyrelsen repræsenterer valgmenigheden retsligt.

Den har rådighed over menighedens fællesformue, som den skal forvalte til menighedens tarv.

Den forpligtiger valgmenigheden udadtil med sin underskrift.

Fællesstyrelsen kan dog bemyndige mindst 3 af sine medlemmer til at underskrive på fællesstyrelsens vegne.

Fællesstyrelsen er ansvarlig over for årsmødet, der er øverste myndighed.

Mindst 3 medlemmer af fællesstyrelsen kan forlange en sag forelagt på årsmødet.

 1. 12. Fællesstyrelsen udgiver et blad nogle gange årligt.

Bladet skal bl.a. udover gudstjenestelister indeholde oplysninger, dels om fællesarrangementer for hele menigheden, dels i de enkelte kredse.

Derudover kan bladet indeholde artikler af både generel og speciel karakter vedr. kirke og menighedsliv.

Præsten er ansvarshavende redaktør af bladet.

Fællesstyrelsen kan i givet fald nedsætte et bladudvalg bestående af præsten og 2-3 medlemmer.

 1. 13. Ved præsteansættelse udvælger fællesstyrelsen om muligt mindst 3 ansøgere, som hver skal gives mulighed for at forrette gudstjeneste i en af valgmenighedskredsene med efterfølgende sammenkomst med menigheden.

Medlemmerne foretager derefter ved et fællesmøde for alle kredse en prioritetsindstilling af ansøgerne (nr. 1, 2 og 3), evt. ved skriftlig afstemning.

Indstillingen er vejledende for fællesstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om ansættelse.

Fællesstyrelsen ansætter og afskediger eventuelle medhjælpere der vedr. hele menigheden.

I tilfælde af afskedigelse af præsten forelægges det et fælles medlemsmøde for begge kredse, der laver indstilling til fællesstyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

 1. 14. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden 15. maj og skal bekendtgøres mindst 14 dage forinden afholdelsen i menighedens blad og evt. i de dagblade og ugeblade, der udkommer i kredsene. Årsmødet afholdes på skift i de 2 kredse.

Årsmødet (generalforsamlingen) skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Beretning fra fællesstyrelsens formand.
 4. Beretning fra kredsformændene.
 5. Beretning fra præsten.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant. (Revisorerne er skiftevis på valg for en 2-årig periode)
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.
 10. På årsmødet har alle medlemmer over 18 år stemmeret.

Årsmødet er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kan dog kun foretages med 2/3 flertal blandt de fremmødte – undtagen det i pkt.17 nævnte tilfælde.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet med vedtagelse for øje, må være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før årsmødet.

 1. 16. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når fællesstyrelsen eller 10% af samtlige medlemmer, eller flertallet i en enkelt kirkekreds skriftligt tilkendegiver begrundet ønske derom.

Bekendtgørelsen skal ske mindst 14 dage forud.

 1. 17. Opløsning af Klim-Hannæs Valgmenighed kan kun finde sted i henhold til følgende bestemmelser:
 2. Med mindst 14 dages varsel indkaldes til årsmøde vedr. opløsning af valgmenigheden. På årsmødet (skal 3/4 af samtlige medlemmer – over 18 år – i menigheden stemme for opløsning.

Fuldmagt kan benyttes ved stemmeafgivning.

 1. Hvis de fremmødte deltagere, incl. fuldmagter ikke udgør 3/4 af samtlige medlemmer, foretages i stedet skriftlig urafstemning ved brev til alle medlemmer.

Afstemningsresultatet skal foreligge 15 dage efter årsmødet.

 1. Hvis årsmødet (generalforsamling) eller urafstemningen viser, at 3/4 af medlemmerne har stemt for opløsning, afholdes senest 3 uger efter henholdsvis årsmøde (generalforsamling) eller urafstemning et nyt og endeligt årsmøde (generalforsamling), hvor almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte er gældende.

I tilfælde af menighedens opløsning vælges et likvidationsudvalg på 5 medlemmer til at varetage alt vedr. afviklingen. Efter udvalgets afviklingsarbejde afholdes et menighedsmøde på hvilket resultatet meddeles og godkendelse gives.

Eventuelt overskud fordeles til nabovalgmenighederne. Eventuelt underskud skal dækkes af menighedens medlemmer.

Klim Valgmenighed

 

Således vedtaget på årsmødet d. 15. april 2015