↑ Tilbage til Hannæs Valgmenighed

Vedtægter

Vedtægter for Hannæskredsen

Vedtægter for Hannæs-kredsen.

 1. NAVN
 2. a) HANNÆS VALGMENIGHED
 3. b) Vesløs Valgmenighedskirke

 

 1. FORMÅL
 2. a) HANNÆS VALGMENIGHED udgør sammen med kirkekredsen i Klim: KLIM-HANNÆS VALGMENIGHED, som er en grundtvigsk valgmenighed, der hører til de frie folkekirkelige menigheder, som står under provst og biskops tilsyn.
 3. b) HANNÆS VALGMENIGHED har som opgave at varetage menighedslivet, kirkelige handlinger, samt alle praktiske funktioner vedr. Vesløs Valgmenighedskirke og kirkegård.

 

 1. MEDLEMMER
 2. a) Enhver, som er døbt, eller ønsker at blive døbt, kan blive medlem af valgmenigheden.

Henvendelse herom kan ske til menighedens præst eller til formanden.

 1. b) Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til menighedens præst eller til formanden.
 2. c) Det udtrådte medlem har ingen krav på menighedens midler.

Fra menighedens side stilles ingen økonomiske krav til den udtrædende, bortset fra eventuelle restancer, uanset om vedkommende har tegnet flerårig kontrakt om årlig ydelse.

 1. d) Valgmenighedens præst foretager de nødvendige praktiske foranstaltninger over for andre berørte menigheder i forbindelse med ind- og udmeldelse.
 2. e) Valgmenighedens medlemmer er fritaget for betaling af kirkeskat til folkekirken, men skal yde et bidrag til valgmenighedens økonomiske forpligtelser. Bidraget baseres på det enkelte medlems skattepligtige indkomst. Medlemmer,

der bor udenfor Region Nordjylland, betaler et bidrag der svarer til den kirkeskat (kirkeskatteprocent), der gælder i den kommune, hvor de bor. Bestyrelsen kan fastsætte en særlig ungdomsbetaling for unge under 25 år.

 1. f) Bestyrelsen er berettiget til ved henvendelse til skattevæsenet at skaffe sig de nødvendige oplysninger til ligning af bidrag.

 

 1. GENERALFORSAMLING.
 2. a) Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj og skal bekendtgøres mindst 14 dage inden afholdelse i menighedens blad og evt. i en lokal avis.
 3. b) Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
 4. Valg af ordstyrer, stemmetællere og protokolfører.
 5. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 6. Beretning ved præsten.
 7. Regnskab.
 8. Indkomne forslag, fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen,

– skriftlige forslag

– skriftlig afstemning

 1. Valg af 1 suppleanter for bestyrelsen.
 2. Valg af den ene af de to revisorer og suppleant for revisorerne.
 3. Eventuelt.
 4. c) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 10% af samtlige medlemmer skriftligt tilkendegiver motiveret ønske derom.
 5. d) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst 14 dage forud.
 6. e) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
 7. f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.
 8. g) Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.

 

 1. BESTYRELSEN
 2. a) Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år.
 3. b) På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder.
 4. c) Bestyrelsen vælger kasserer og kirkeværge, der ikke nødvendigvis er bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. REGNSKAB
 2. a) Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.
 3. b) Regnskabet følger kalenderåret.

 

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 1. OPLØSNING.

Opløsning af HANNÆS VALGMENIGHED kan kun finde sted i henhold til følgende bestemmelser:

 1. a) Med mindst 14 dages varsel indkaldes til generalforsamling vedr. opløsning af valgmenigheden. På generalforsamlingen skal ¾ af samtlige medlemmer over 18 år stemme for opløsning.
 2. b) Hvis de fremmødte deltagere, inkl. fuldmagter, ikke udgør ¾ af samtlige medlemmer, foretages i stedet skriftlig urafstemning ved brev til alle medlemmer.

Afstemningsresultatet skal foreligge 15 dage efter generalforsamlingen.

 1. c) Hvis generalforsamlingen eller urafstemningen viser, at ¾ af medlemmerne har stemt for opløsning afholdes senest 3 uger efter en ekstra generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte er gældende.

I tilfælde af menighedens opløsning vælges et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer til at varetage alt vedr. afviklingen. Efter udvalgets afviklingsarbejde afholdes et menighedsmøde på hvilket resultatet meddeles og godkendelse gives.

Eventuel underskud dækkes af menighedens medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2016.