↑ Tilbage til Klim kredsen

Vedtægter

Vedtægter for Klimkredsen

Vedtægter for Klim kredsen.

 1. Klim kirkekreds er en del af Klim Valgmenighed, og kredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med de for Klim Valgmenighed som helhed gældende bestemmelser og vedtægter.

 

2.Formålet med Klim kirkekreds er — udover at arbejde for udbredelse af kendskabet til Grundtvigs folkelige og kirkelige tanker for medlemmerne og området iøvrigt — at varetage alle praktiske funktioner vedrørende kirke, kirkegård og kirkelige handlinger i Klim Valgmenighedskirke.

 

 1. Økonomien er baseret på opkrævning af et bidrag fra medlemmerne — p.t. 0,50 % af medlemmets skattepligtige indkomst, dog 0,40 % for pensionister.

***(NB: %-satserne ændret på gen.fors. i 2001 i forbindelse med renovering af kirken til henholdsvis 0,75 og 0,65)

For unge under 25 år gælder særlige regler.

Bidraget opkræves efter samme retningslinjer som bidrag til menighedens fælleskasse.

 

 1. For at overføre formålet til praktisk virkelighed vælges en bestyrelse på 5 medlemmer.

Valget finder sted på den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes senest 2 mdr. efter regnskabsårets afslutning efter følgende retningslinjer:

– Bekendtgørelse skal ske senest 14 dage forinden.

– Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

– Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Beretning ved formanden og præsten.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.

(Der vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer for en 2-årig periode.

Valget afgøres ved skriftlig afstemning.

Skriftlige forslag hvis ét medlem forlanger det.)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

(Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.)

 

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

Vedtægtsændringer kan dog kun foretages med 2/3 flertal blandt de fremmødte undtagen det i pkt. 6 nævnte tilfælde.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller mindst 25 medlemmer fremsætter ønske derom.

 

 1. Opløsning af Klim kirkekreds kan kun finde sted, når 3/4 af medlemmerne ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Ved opløsning af kredsen tilfalder kredsens eventuelle midler Klim Valgmenigheds fælleskasse.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. januar 1991.

Arne Andersen – Johan Svaneborg – Anna Rasmussen – Marianne H. Kristensen – Otto Kjær Larsen